Tr
arama
DUYURU
İhtisas Kursuna Kursiyer Seçim Sınav Duyurusu - 27.03.2014
06.04.2014
HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİSAS KURSUNA KURSİYER SEÇİM SINAV DUYURUSU 
Başkanlığımızca, en az lisans düzeyinde dinî yüksek öğrenim görmüş olan personelin, Başkanlığın 
görev alanı ile ilgili konularda hizmet içinde bilgisini artırması ve uzmanlaşması amacıyla 2014 yılı 
Eylül ayından itibaren hizmet içi eğitim ihtisas kursu düzenlenecektir. Söz konusu kursa katılacak 
kursiyerleri belirlemek için yazılı ve sözlü-uygulamalı olmak üzere iki aşamalı kursiyer seçim sınavı 
yapılacaktır. 
Kursiyer seçim sınavı ile ilgili işlemler şunlardır: 
I. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR: 
1. Son başvuru tarihi itibariyle (11 Nisan 2014): 
a. Başkanlık teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) 
bendi statüsünde kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak, 
b. Dört yıllık dinî yüksek öğrenim mezunu olmak, (diğer şartları taşımaları halinde dört 
yıllık dinî yüksek öğrenim son sınıf öğrencisi olan personelin başvuruları 
değerlendirmeye alınacaktır.) 
c. Memuriyette adaylığı kaldırılmış veya 01 Eylül 2014 tarihine kadar kaldırılacak olmak, 
d. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak, (diğer şartları taşımaları 
halinde; askerde olup 01 Eylül 2014 tarihinden önce terhis olabilecekler ile yüksek 
lisans/doktora ve dört yıllık dinî yüksek öğrenim son sınıf öğrencilerinde bu şart 
aranmaz.) 
e. Uzun süreli yurtdışı görevinde bulunmamak, (diğer şartları taşımaları halinde; 01 Eylül 
2014 tarihinden önce yurtdışı görevini tamamlayacakların başvuruları değerlendirmeye 
alınacaktır.) 
f. Başkanlıkça düzenlenen uzun süreli aşere-takrip kursu kursiyeri olmamak, 
g. Son 3 yıl içerisinde kınama ve üzeri disiplin cezası almamış olmak. 
2. 01 Ocak 1974 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak. 
3. Önceki yıllarda hizmet içi eğitim ihtisas kursuna katıldığı halde kurstan herhangi bir 
sebeple birden fazla ayrılmamış olmak. 
II. BAŞVURU, SINAV, YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ ve DİĞER HUSUSLAR 
1. Başvuru işlemleri: 
Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar: 
a. Başvurularını 28 Mart-11 Nisan 2014 tarihleri arasında EHYS üzerinden 
https://ehys.diyanet.gov.tr/DiniYuksekIhtisas/SinavBasvuruIslemleri.aspx internet 
adresinden yapacaklardır. 
b. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak 
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. c. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan ve posta yolu ile yapılan müracaatlar 
ile 11 Nisan 2014 tarihi saat 17.30’dan sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
d. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. 
2. Sınav İşlemleri: 
a. Kursiyer seçim sınavı önce yazılı sonra sözlü-uygulamalı olmak üzere iki aşamalı olarak 
yapılacaktır. 
b. Sözlü-uygulamalı sınavda 70 ve üzeri puan alan adaylar kursa katılmaya hak 
kazanacaklardır. 
A. Yazılı Sınav: 
a. Yazılı sınav, Başkanlığımızca belirlenecek sınav merkezlerinde 04 Mayıs 2014 
tarihinde saat 14:00’da yapılacaktır. 
b. Yazılı sınav, çoktan seçmeli test şeklinde yapılacak ve toplam 100 sorudan oluşacaktır. 
c. Adaylar sınava gelirken “sınav giriş belgesi” ile birlikte T.C. kimlik no’sunun yer aldığı 
kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında 
bulunduracaklardır. 
d. Adaylar; “sınav giriş belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini EHYS 
üzerinden gerçekleştireceklerdir. 
B. Sözlü-Uygulamalı Sınav: 
a. Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan itibaren ilk 400 aday sözlü-uygulamalı 
sınava çağrılacaktır. (400’üncü adayla aynı puana sahip diğer adaylarda sözlü-
uygulamalı sınava çağrılacaktır.) 
b. Adaylar, yazılı sınav sonuçlarının ilanından sonra Başkanlıkça duyurulacak tarih ve 
sınav merkezi/merkezlerinde sözlü-uygulamalı sınava alınacaklardır. 
c. Adaylar; sözlü-uygulamalı sınav öncesinde, sınavda başarılı olmaları halinde “atanmak 
istedikleri dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi tercihlerini”, “sınav giriş belgesi alma” ve 
“sınav sonuç öğrenme” işlemlerini EHYS üzerinden gerçekleştireceklerdir. 
d. Adaylar sınava gelirken; “sınav giriş belgesi” ile birlikte T.C. kimlik no’sunun yer aldığı 
kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında 
bulunduracaklardır. 
e. Sözlü-uygulamalı sınavda Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun ve güzel okumak baraj 
kabul edilecektir. 
f. Adaylara sınava girecekleri günün sabahında sözlü-uygulamalı sınavda 
değerlendirilmek üzere kompozisyon yazdırılacaktır. Kompozisyon konuları günlük 
olarak sözlü-uygulamalı sınav komisyonunca belirlenecektir. 
C. Yerleştirme İşlemleri ve Diğer Hususlar: 
a. Kursa katılmaya hak kazanan adayların merkezlere yerleştirme işlemleri Eğitim 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek kıstaslara göre yapılacaktır. b. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda 
bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacak, kursa katılmış 
olmaları halinde kursla ilişikleri kesilecektir. 
c. Kursa katılmaya hak kazandığı halde son sınıf öğrencisi olup dinî yüksek öğrenimden 
mezun olamayanlar ile memuriyette adaylığı belirtilen tarihe kadar kaldırılmayanlar 
kursa alınmayacak ve sınav sonuçları ileriki yıllarda müktesep teşkil etmeyecektir. 
d. Bu ilandaki şartlar, sadece bu sınav ve sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir. Bundan 
sonraki sınav ve yerleştirmeler için müktesep teşkil etmeyecektir. 
e. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular 
tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 
f. Sınavlar sonucunda kursa katılmaya hak kazanan adaylar; 
 Dinî yüksek öğrenim diploma veya mezuniyet belgesi tasdikli suretini, (Diploma 
yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi tasdikli suretini) 
 Erkek adaylar askerlik durum belgesini, 
 Yüksek lisans veya doktora öğrencisi olanlar öğrenci belgelerini kendilerine 
bildirilecek tarihe kadar Başkanlığımıza göndereceklerdir. 
g. Kursa katılmaya hak kazanan adaylar, ödenek yetersizliği sebebiyle kursa alınacakları 
Müdürlük emrine tayin edileceklerdir. 
h. Kursu başarıyla bitirenler ile herhangi bir sebeple kursla ilişiği kesilenler Başkanlıkça 
verilecek göreve gitmekle yükümlü olacaklardır. 
III. SINAV KONULARI: 
1. Yazılı Sınav Konuları: 
a. Arapça 
b. Temel İslam Bilimleri ve Genel Kültür 
2. Sözlü-Uygulamalı Sınav Konuları: 
a. Kur’an-ı Kerîm 
b. Yazılı Sınav Konuları (Kompozisyon genel kültür başlığı altında değerlendirilecektir.) 
IV. İLETİŞİM: 
Tel: 0312 295 81 44-48-49 
Fax: 0312 287 68 59 
İlgililere duyurulur. 
EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Sınav başvurusu için tıklayınız: 
https://ehys.diyanet.gov.tr/DiniYuksekIhtisas/SinavBasvuruIslemleri.aspx