Tr
arama
DUYURU
2015 Yılı Kutlu Doğum Haftası Sempozyumu Duyurusu
08.02.2015
1
2015 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU
“Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku”
DÜZENLEYEN
Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SEMPOZYUMUN AMACI VE GEREKÇESİ
Etnik, dini ve siyasi farklılıkları mutlaklaştıran modern çağın ayrıştırıcı ruhu, içinde yaşadığımız dünyayı derin insani krizlere sevk etmiştir. Bu ayrıştırıcı anlayış, din, mezhep, kültür, etnisite temelinde kendisini tanımlayan farklı kimlikleri buharlaştırıcı, asimile edici bir politika üretmiştir.
Dünya coğrafyasının hemen her bölgesinde yalıtılmış bir etnik, dini ve kültürel kimliğin tek başına varlığından söz etmemiz mümkün değildir. Nitekim, Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar ve Ortadoğu gibi bölgeler, farklılıkların daha yoğun biçimde bir arada yaşadığı coğrafyalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden söz konusu politik öngörü ve pratikler, ‘kimlikler coğrafyası’ açısından anlamını yitirmekte ve ağır insani krizlere yol açmaktadır. Farklılıkların bir ötekileştirme ve çatışma dili ile mutlaklaştırılması, savaş, soykırım, etnik temizlik, asimilasyon, zorunlu göç ve şiddet gibi ‘çağ trajedilerine’ insanlığı sürüklemiş ve sürüklemeye devam etmektedir. Çağ insanı açısından bu durum, ‘ölümcül değer krizlerine’ ve ‘katastrofik insani hasarlara’ yol açmaktadır. Bu girdaptan kurtuluşun yegane yolu, insanlığın farklı etnik, dini, mezhebi ve kültürel aidiyetleri ile birlikte barış içerisinde yaşayabilmenin metafiziğini yeniden kurmasıyla mümkündür.
İnsanlık tarihinde birlikte yaşamanın ve hatta var olabilmenin yalnızca metafiziğini ve teolojisini kurmakla kalmayıp, bunu bir toplumsal ve siyasal pratiğe dönüştüren medeniyet İslam medeniyeti olmuştur. Medeniyet tarihimiz, bunun nadide örnekleri ile bezelidir. Örneğin, Osmanlı tecrübesi, geniş bir devlet coğrafyasında birçok farklı kimliğin birlikte yaşatılabildiği özgün örneklerden birisi olmuştur. Kuşkusuz bu zengin tarihsel mirasa kaynaklık ve kılavuzluk eden önder, Hz. Peygamberdir. Yalnızca İslam ümmetine değil sonsuza dek bütün insanlığa ışık tutacak olan O’nun kutlu mesajı ve yaşam pratiği (Medine sözleşmesi gibi) her çağda ve dönemde yeniden keşfedilmeyi ve her dem üretilmeyi gerekli kılmaktadır. Hz. Peygamberin bu çağın ölümcül hastalıklarına çare olacak mesajlarını yeniden keşfetmek ve bu çağın dili ile yeniden inşa etmek, Kutlu Doğumu bütün manası ile idrak etmek adına anlamlıdır.
Bu itibarla, 2015 yılı Kutlu Doğum Haftası Sempozyumu ana temasının “Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku” olarak işlenmesi uygun görülmüştür. Düzenlenecek olan bu sempozyumun birincil amacı, birlikte yaşama hukukunun öncüsü olan Hz. Peygamber’in evrensel mesajını, İslam medeniyet havzalarında üretilen tecrübelere de referansla yeniden duyurmaktır. İkinci olarak, insanlığın her geçen gün daha da derinleşen kimlik bunalımları, kimlik çatışmaları ve mağduriyetlerinin sosyolojik ve sosyo-psikolojik temellerini tahlil etmektir. Ötekileştirici bir dil ile farklılıkları asimile edici politikaların hukuki ve ahlaki zemininin tahlili amaçlanmaktadır. Küresel kitle iletişim kanalları vasıtasıyla dolaşıma sokulan, nefret ve şiddet dilinin söylem analizinin de sempozyum çerçevesinde tartışılması hedeflenmektedir.
2
İçinde yaşadığımız dönemde dışlayıcı bir dil ve nefret söylemi ile mahkum ve mağdur edilen kimlik ne yazık ki Müslüman kimliği olmuştur. Bugün bu sorunun yoğunlaştığı coğrafya olan Avrupa’da yaklaşık olarak 20 milyon Müslüman yaşamaktadır. Kuşku yok ki, Avrupa’yı kendisine yurt edinen Müslüman varlığı, birlikte yaşayabilmenin dilini, ahlakını ve pratiğini üretebilecek bir referans alanına ve tarihsel hafızaya sahiptir. Bu doğrultuda ortaya çıkan güzel örneklemlerin bu sempozyum kapsamında dillendirilmesi ve paylaşılması da amaçlanmaktadır.
Modern dünya, Doğu-Batı ilişkisinin İslam ile diğer semavi dinler arasında kurgulanmış/kurulmuş olduğu bir dünya olmaktan çıkmıştır. Artık çağımız dünyası, farklı din ve anlayışların çoklu yapısı üzerine kurulmuştur. Bu çoklu yapıyı dikkate alan bir anlayışla birlikte yaşayabilmenin hukukunu yeniden kurabilecek bir dil ve söylem düzeneği üretmenin imkanının bu sempozyum kapsamında tartışılması amaçlanmaktadır.
KATILIM ŞARTLARI
1) Tebliğler bilimsel ve özgün olmalıdır.
2) Tebliğ özetleri konuyu ana hatlarıyla açıklamalı ve 200 ile 300 kelime arası olmalıdır. Özetler, katılım formu kullanılarak e-mail, faks veya posta ile gönderilebilir.
3) Tebliğ metinleri 10 ile 20 sayfa arası olmalıdır.
4) Oturumlarda tebliğ sunumu 15 dakika ile sınırlı tutulacaktır.
5) Tebliğ sahiplerinin yol, konaklama ve ağırlama giderleri tarafımızca karşılanacaktır.
ÖNEMLİ TARİHLER
Sempozyum Tarihi : 17-19 Nisan 2015
Tebliğ Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi : 25 Şubat 2015
Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin Geri Bildirimi : 27 Şubat 2015
Tebliğ Metinlerinin Son Teslim Tarihi : 31 Mart 2015
Sempozyum Programının İlanı : 06 Nisan 2015
Sempozyum Metinlerinin Basılması : 2016
SEMPOZYUM YAZIŞMA ADRESİ
Diyanet İşleri Başkanlığı
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA
Telefon : 0312 295 7329-7330-7343
Faks : 0312 2846036
3
e-posta : kutludogumhaftasi@diyanet.gov.tr
web : http://www.diyanet.gov.tr
BİLİM KURULU
Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ : Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Mehmet Emin ÖZAFŞAR : Başkan yardımcısı
Prof. Dr. Muharrem KILIÇ : Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Bünyamin ERUL : Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Ali ERBAŞ : Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü
Doç. Dr. Yaşar YİĞİT : Din Hizmetleri Genel Müdürü
Dr. Necdet SUBAŞI : Strateji Geliştirme Başkanı
Dr. Yüksel SALMAN : Dini Yayınlar Genel Müdürü
SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. H. Kâmil YILMAZ : Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Muharrem KILIÇ : Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
Doç. Dr. Yaşar YİĞİT : Din Hizmetleri Genel Müdürü
Hüseyin HAZIRLAR : İrşat Hizmetleri Daire Başkanı
Dr. Ahmet ÇEKİN : Diyanet İşleri Uzmanı
Ahmet SÜNETCİ : Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı
4
SEMPOZYUMUN ANA TEMALARI VE KONU BAŞLIKLARI
1. Teorik Çerçeve
- Birlikte yaşamanın dini temelleri (Kur’an, Sünnet, Fıkıh ve İrfanî temeller)
- Birlikte yaşamanın felsefi imkanı ve temelleri
2. Tarihi Bağlam
- Hz. Peygamber ve birlikte yaşama tecrübesi
- Tarihsel örneklemler (Endülüs tecrübesi, Osmanlı tecrübesi)
3. Hukuki Bağlam
- Yabancılar hukuku ve birlikte yaşama
- Çok kültürlülük ve hukuk
- Hukuki çoğulculuk
4. Sosyolojik ve Sosyo-psikolojik Bağlam
- Aile ve birlikte yaşama hukuku
- Sosyal hayatta birlikte yaşama hukuku
- Kentleşme ve birlikte yaşama sorunu
- Kimlik sorunu ve birlikte yaşama imkanı
- Nefret söylemi; öteki ve yabancı kavramları
- Ayrımcılık
- İslamofobi-Zenofobi
- Göç ve birlikte yaşama imkanı
5
T.C.
BAŞBAKANLIK
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
2015 Yılı Kutlu Doğum Sempozyumu
“Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Hukuku”
17-19 Nisan 2015
KATILIM FORMU
Unvanı, Adı Soyadı : ...............................................
Kurumu :.......................................................
Adresi : ...................................................
Telefon : .....................................................................................
Fax : .....................................................................................
e-posta :................................................................
Bildiri Başlığı:
...........................................................................................................................................
Tarih.................
İmza.....................................